CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA
       Przedszkole Miejskie Nr 5 w Lubinie powołane zostało orzeczeniem organizacyjnym z dnia 15 stycznia 1975 r. wydanym przez Wydział oświaty wychowania Urzędu Miejskiego w Lubinie, a następnie przeniesione z dniem 1 września 1992 r. do nowego budynku przy ul. E. Orzeszkowej 11.
Organem prowadzącym jest:
Gmina Miejska Lubin

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
     Przedszkole zlokalizowane jest na obrzeżach osiedla „Ustronie IV”, mieści się w wolnostojącym, obszernym, nowoczesnym, parterowym budynku, w którym znajduje się pięć sal zabaw, sala gimnastyczna, gabinet logopedyczny, zaplecze kuchenne i pomieszczenia biurowe. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne.
W placówce funkcjonuje dziewięć oddziałów: pięć oddziałów w budynku przedszkola oraz cztery oddziały w budynku Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Norwida 10 w Lubinie.
Sale mieszczące się w Przedszkolu
Sale mieszczące się w Szkole
MISJA
   ● przedszkole tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje dziecko do podjęcia nauki w szkole,
   ● przedszkole proponując różnorodną ofertę edukacyjną rozwija aktywność twórczą dzieci,
   ● przedszkole proponując różnorodną ofertę edukacyjną rozwija aktywność twórczą dzieci,
   ● prowadzi działania wychowawcze, profilaktyczne skierowane do dzieci i ich rodziców,
   ● wspiera rodziców w wychowaniu.


WIZJA
   ● nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, w którym praca ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój osobowości dziecka,
   ● zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, a prawa dziecka są przestrzegane,
   ● oferta edukacyjna umożliwia rozwijanie umiejętności kluczowych, kształtowanie samodzielności, rozwijanie zainteresowań i zdolności,
   ● rozwija aktywność twórczą dzieci, umożliwia wyrażanie doświadczeń, przeżyć dzieci poprzez ekspresję plastyczną, muzyczną i ruchową,
   ● przedszkole kształtuje u dzieci świadomą i czynną postawę w dążeniu do zachowania zdrowia, umożliwia nabycie wiedzy o zdrowiu, podejmuje działania mające na celu wyrabianie umiejętności niezbędnych dla kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu,
   ● rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
   ● w przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna i zaangażowana kadra pedagogiczna,
   ● przedszkole posiada bazę stwarzającą warunki do twórczego działania, ujawniania i realizacji dziecięcych pomysłów, aktywnego odkrywania swoich możliwości, wyrażania siebie,
   ● przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobra opinię w środowisku.


MODEL ABSOLWENTA
   ● otwarty, ciekawy poznawczo i aktywny twórczo,
   ● akceptuje zdrowy styl życia,
   ● zna i kieruje się zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,
   ● zna swoje prawa i obowiązki, przejawia postawy tolerancji wobec innych, akceptuje ich odrębność,
   ● potrafi współdziałać w zespole,
   ● przygotowany do podjęcia obowiązków na kolejnym etapie edukacji,
   ● dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami,
   ● potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji, jest samodzielny, rozwiązuje problemy.KADRA NASZEGO PRZEDSZKOLA
        Nasze Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Zdobytą wiedzę chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi.
Dyrektor Przedszkola
mgr Małgorzata Bieza
Grupa I
Nauczyciele:
mgr Justyna Mizera, Magdalena Iszler
Pomoc nauczyciela:
Teresa Biziorek
Pracownik obsługi:
Ewa Spora

Grupa II
Nauczyciele:
mgr Marzena Kowalczyk, mgr Monika Cicha
Pomoc nauczyciela:
Marta Przybył
Pracownik obsługi:
Paulina Tyndyk

Grupa III
Nauczyciele:
mgr Walentyna Musiał, mgr Jowita Dwornicka
Pracownik obsługi:
Joanna Marfiany

Grupa IV
Nauczyciele:
mgr Eliza Drużkowska, mgr Monika Cicha
Pracownik obsługi: Jolanta Arciszewska

Grupa V
Nauczyciele:
mgr Katarzyna Zielińska, mgr Joanna Ciotkowska
Pracownik obsługi:
Edyta Nazarkiewicz

Grupa VI
Nauczyciele:
mgr Alicja Mróz, Danuta Bartnicka
Pracownik obsługi:
Wiesława Stec

Grupa VII
Nauczyciel: mgr Justyna Humecka, mgr Katarzyna Kozłowska
Pomoc nauczyciela:
Kamila Ilska
Pracownik obsługi:
Teresa Dąbrowska

Grupa VIII
Nauczyciele:
mgr Marzena Musiał, mgr Renata Kaszanek
Pracownik obsługi:
Katarzyna Nowak

Grupa IX
Nauczyciele:
mgr Agata Dulemba, Danuta Bartnicka
Pracownik obsługi: Żaneta Chyc
          Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia . Uwzględnia on zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców. Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz na właściwe zachowanie proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

          W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:
co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na  dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

Ramowy rozkład dnia
Grupy mieszczące się w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubinie
Grupy dzieci 3-letnich
Grupy dzieci 4-, 5-letnich
Grupy starsze mieszczące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 14
        W roku szkolnym 2014/2015 przerwa wakacyjna w naszej placówce przypada na miesiąc: sierpień. Placówką dyżurną dla naszych wychowanków będzie Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubinie mieszczące się przy ulicy Krupińskiego 17